[صفت]

beige

/bɛʒ/
قابل مقایسه
[حالت مونث: beige] [جمع مونث: beiges] [جمع مذکر: beiges]

1 رنگ بژ

  • 1.Cette dame riche a un sac à main beige.
    1. این خانم پولدار یک کیف دستی به رنگ بژ دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان