[صفت]

blanc

/blɑ̃/
قابل مقایسه
[حالت مونث: blanche] [جمع مونث: blanches] [جمع مذکر: blancs]

1 سفید

مترادف و متضاد blême noir
un chemisier/les cheveux blanc(s)...
بلوز/موی... سفید
 • 1. Je voudrais une veste noire à rayures blanches.
  1. من یک کت مشی با خطوط سفید می‌خواستم.
 • 2. Le drapeau blanc est le signe de paix.
  2. پرچم سفید علامت صلح است.
page blanche/viande blanche/mariage blanc
صفحه سفید/گوشت سفید/ازدواج سفید
 • 1. C'est une page blanche, remplissez-le !
  1. این یک صفحه سفید است، پرش کنید.
 • 2. Le mariage blanc est aussi appelé mariage de convenance.
  2. ازدواج سفید همچنین ازدواج سلیقه نامیده می‌شود.
 • 3. On mange du viande blanche.
  3. مردم گوشت سفید می‌خورند.
chèque en blanc
چک سفید
 • 1. Les risques de vol et de perte d'un chèque en blanc ont augmenté.
  1. احتمال دزدی و گم شدن چک سفید افزایش یافته‌است.
 • 2. Un chèque en blanc est un chèque non rempli.
  2. چک سفید چکی است پر نشده.

2 سبز (انگور و کشمش)

مترادف و متضاد vert
Le raisin blanc
انگور سبز
 • On mange du raisin blanc avec le petit-déjeuner en Iran.
  مردم در ایران انگور سبز را هنگام صبحانه می‌خورند.
[اسم]

le Blanc

/blɑ̃/
قابل شمارش مذکر

3 (فرد) سفیدپوست

مترادف و متضاد noir
 • 1.Ici, les Noirs et les Blancs cohabitent pacifiquement.
  1. اینجا، رنگین‌پوست‌ها و سفیدپوست‌ها در صلح باهم زندگی می‌کنند.
 • 2.Il s'est marié avec une Blanche.
  2. او با یک سفیدپوست ازدواج کرده‌است.

4 سفیدی سفید (le blanc)

un blanc d’œuf/de la neige
سفیدی تخم‌مرغ/برف
 • 1. Je bats le blanc d’œuf pour faire une crêpe.
  1. من سفیدی تخم‌مرغ‌ را هم می‌زنم تا کرپ درست کنم.
 • 2. Le blanc de la neige me fait mal aux yeux.
  2. سفیدی برف چشمانم را می‌زند.
en blanc
در سفیدی [سفید]
 • 1. Colette est habillée tout en blanc.
  1. کولت سرتاپا سفید پوشیده‌است.
 • 2. Tu es en blanc, ça te va.
  2. سرتاپا سفیدی، بهت می‌آید.

5 جای خالی (برگه و ...) (le blanc)

laisser/remplir un blanc
جای خالی گذاشتن/جای خالی را پر کردن
 • 1. Laissez un blanc entre deux mots.
  1. بین دو کلمه جای خالی بگذارید.
 • 2. Remplissez le blanc.
  2. جای خالی را پر کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان