[صفت]

jaune

/ʒon/
قابل مقایسه
[حالت مونث: jaune] [جمع مونث: jaunes] [جمع مذکر: jaunes]

1 زرد

or/pull... jaune
طلا/پلیور... زرد
 • 1. Il a la peau jaune.
  1. او زردپوست است.
 • 2. J'aime ce pull jaune.
  2. این پلیور زرد را دوست دارم.
[اسم]

le Jaune

/ʒon/
قابل شمارش مذکر

2 آسیاسی زردپوست

informal
مترادف و متضاد asiatique
 • 1.Il est le Jaune.
  1. او آسیایی است.
 • 2.Les Jaune sont le 2.3 de la population mondiale.
  2. آسیایی‌ها 2/3 جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند.

3 زرد رنگ زرد (le jaune)

informal
 • 1.Le jaune ne lui va pas.
  1. رنگ زرد به او نمی‌آید.
jaune citron/jaune safran
زرد پرتقالی/زرد زعفرانی
un jaune pâle/clair/vif/éclatant
زرد مات/روشن/جیغ/براق
tourner au jaune
زرد شدن
 • 1. Les feuilles tournent au jaune à l'automne.
  1. برگ‌ها در پاییز زرد می‌شوند.
 • 2. Les feux de signalisation tournait au jaune.
  2. چراغ راهنمایی رانندگی زرد شد. [رنگ زرد را نشان داد]

4 زرده (le jaune)

informal
le jaune de l'œuf
زرده تخم‌مرغ
 • 1. Il faut 2 jaunes de l'œufs.
  1. به دو زرده تخم‌مرغ نیاز داریم.
 • 2. Le jaune d'œuf est riche en cholestérol.
  2. زرده تخم‌مرغ غنی از کلسترول است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان