[اسم]

la mère

/mɛʀ/
قابل شمارش مونث
[جمع: mères]

1 مادر

مترادف و متضاد maman
 • 1.Elle devient mère.
  1. او مادر شده‌است. [باردار است]
 • 2.Elle est mère de trois enfants.
  2. او مادر سه تا بچه است. [سه تا بچه دارد.]
 • 3.L'amour d'une mère pour son enfant, c'est le symbole terrestre de l'amour de Dieu pour l'humanité.
  3. عشق یک مادر به فرزندش، نماد دنیوی عشق خدا به انسان است.
tèter sa mère
از شیر مادر خوردن
 • 1. Les chiots tètent leur mère.
  1. بچه گربه‌ها از شیر مادرشان می‌خورند.
 • 2. Un nourrisson doit tèter sa mère.
  2. یک طفل شیرخواره باید شیر مادرش را بخورد.
mère célibataire/mère adoptive
مادر مجرد/مادرخوانده
 • Sa mère adoptive ne lui a rien caché de ses origines.
  مادرخوانده‌اش اصالت فرزندش را از او پنهان نکرد.
la fête des Mères
روز مادر
Mère patrie
مام وطن [مادر وطن]

2 کانون مهد

مترادف و متضاد origine source
La Grèce, mère des arts
یونان، مهد هنر
[صفت]

mère

/mɛʀ/
قابل مقایسه

3 مادری اصلی

مترادف و متضاد directeur
la langue mère/branche mère...
زبان مادری/شاخه اصلی...
 • 1. C'est l'idée mère d'une thèse.
  1. این ایده اصلی یک تز است.
 • 2. J'ai cassé une branche mère d'un arbre.
  2. من شاخه اصلی یک درخت را شکستم.
 • 3. Le latin est la langue mère du français.
  3. لاتین زبان مادری زبان فرانسوی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان