[عدد]

quatorze

/katɔʀz/

1 چهارده

  • 1.Douze et deux font quatorze.
    1. دوازده با دو می‌شود چهارده.
quatorze + nom
چهارده + اسم
  • 1. Il y a quatorze concurrentes.
    1. چهارده رقیب وجود دارد.
  • 2. Il y a quatorze voitures sur le parking.
    2. چهارده ماشین در پارکینگ وجود دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان