[قید]

quasi

غیرقابل مقایسه

1 تقریبا

[اسم]

le quasi

قابل شمارش مذکر

2 گوشت بالای ران گاو

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان