[عدد]

quatre-vingt

/katʀəvɛ̃/

1 هشتاد

  • 1.Ouvrez la page quatre-vingt.
    1. صفحه هشتاد را باز کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان