[صفت]

soixantième

قابل مقایسه

1 شصتم شصتمین

[اسم]

le soixantième

قابل شمارش مذکر

2 یک شصتم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان