[عدد]

trois

/tʀwɑ/

1 سه

  • 1.J'ai coupé trois tranches de pain.
    1. من سه تکه نان بریدم.
  • 2.J'aime beaucoup le roman « les Trois Mousquetaires », de Dumas.
    2. من رمان «سه تفنگدار» "دوما" را خیلی دوست دارم.
le trois de février
سوم ماه فوریه
  • Nous avons rendez-vous le trois de février.
    ما سه فوریه با هم قرار داریم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان