صرف فعل آلمانی laufen

laufen : مصدر
lief : گذشته
gelaufen : حالت سوم فعل
strong : نحوه صرف فعل

indikativ / وجه اخباری

Präsens / حال ساده
ich laufe
du läufst
er/sie/es läuft
wir laufen
ihr lauft
sie/Sie laufen
Perfekt / حال کامل
ich bin gelaufen
du bist gelaufen
er/sie/es ist gelaufen
wir sind gelaufen
ihr seid gelaufen
sie/Sie sind gelaufen
Präteritum / گذشته ساده
ich lief
du liefst
er/sie/es lief
wir liefen
ihr lieft
sie/Sie liefen
Plusquamperfekt / گذشته کامل
ich war gelaufen
du warst gelaufen
er/sie/es war gelaufen
wir waren gelaufen
ihr wart gelaufen
sie/Sie waren gelaufen
Futur I / آینده نوع 1
ich werde laufen
du wirst laufen
er/sie/es wird laufen
wir werden laufen
ihr werdet laufen
sie/Sie werden laufen
Futur II / آینده نوع 2
ich werde gelaufen sein
du wirst gelaufen sein
er/sie/es wird gelaufen sein
wir werden gelaufen sein
ihr werdet gelaufen sein
sie/Sie werden gelaufen sein

Konjunktiv I and II / وجه التزامی شکل اول و دوم

Präsens / حال ساده
ich laufe
du laufest
er/sie/es laufe
wir laufen
ihr laufet
sie/Sie laufen
Perfekt / حال کامل
ich sei gelaufen
du seiest gelaufen
er/sie/es sei gelaufen
wir seien gelaufen
ihr seiet gelaufen
sie/Sie seien gelaufen
Präteritum / گذشته ساده
ich liefe
du liefest
er/sie/es liefe
wir liefen
ihr liefet
sie/Sie liefen
Plusquamperfekt / گذشته کامل
ich wäre gelaufen
du wärest gelaufen
er/sie/es wäre gelaufen
wir wären gelaufen
ihr wäret gelaufen
sie/Sie wären gelaufen

Conditional / وجه شرطی

Präsens / حال ساده
ich würde laufen
du würdest laufen
er/sie/es würde laufen
wir würden laufen
ihr würdet laufen
sie/Sie würden laufen
Perfekt / حال کامل
ich würde gelaufen sein
du würdest gelaufen sein
er/sie/es würde gelaufen sein
wir würden gelaufen sein
ihr würdet gelaufen sein
sie/Sie würden gelaufen sein

Imperativ / وجه امری

du laufe
ihr ihr
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان