[فعل]

adoptieren

فعل گذرا و ناگذر

1 به فرزندی پذیرفتن به فرزندخواندگی قبول کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان