[اسم]

die Adresse

/aˈdrɛsə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Adressen] [ملکی: Adresse]

1 آدرس نشانی

مترادف و متضاد Anschrift
  • 1.Hast du schon meine neue Adresse?
    1. آیا آدرس جدید من را داری؟
  • 2.Können Sie mir seine Adresse sagen?
    2. می‌توانید آدرس او را به من بگویید؟
  • 3.Wie ist seine neue Adresse?
    3. آدرس جدیدش چیست؟
کاربرد واژه Adresse به‌معنای آدرس
واژه Adresse در آلمانی معنایی مشابه "نشانی" یا "آدرس" در فارسی دارد و به توضحیاتی در مورد موقعیت جغرافیایی یک محل اشاره می‌کند. زمانی که از این واژه به‌تنهایی در فرم‌ها استفاده می‌شود معمولاً به‌معنای آدرس محل سکونت است. برای اشاره به آدرس‌های دیگر باید به‌طور خاص به آن‌ها اشاره کرد، مثلاً "Geschäftsadresse" (آدرس مغازه)
از Adresse گاهی برای اشاره به مفاهیم مجازی هم استفاده می‌شود، مثلاً "E-Mail-Adresse" (آدرس ایمیل)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان