[صفت]

alt

/alt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: älter] [حالت عالی: älteste-]

1 قدیمی کهنه

مترادف و متضاد neu
 • 1.Maria ist eine alte Freundin von mir.
  1. "ماریا" یکی از دوستان قدیمی من است.
 • 2.Mein Auto ist schon sehr alt.
  2. ماشین من دیگر خیلی قدیمی شده‌است.
کاربرد واژه alt به معنای کهنه
واژه alt در معنای کلی به معنای قدیمی است. چیزی که مدت زیادی از تولید یا خریدش گذشته‌است. زمانی‌که "alt" در مورد چیزها به کار می‌رود به معنای (قدیمی)، (کهنه) یا (باستانی) خواهد بود. مثلاً "altes Haus" (خانه قدیمی)، "alter Hut" (کلاه کهنه)
alt همچنین می‌تواند طولانی‌بودن مفاهیم انتزاعی را نشان دهد. مثلاً "alt Freund" (دوست قدیمی) یا "alte Rache" (کینه قدیمی)

2 مسن پیر

مترادف و متضاد ältlich bejahrt betagt jung
 • 1.Der alte Herr ist 92 Jahre, aber noch immer gesund.
  1. آقای پیر 92 ساله است، اما هنوز سالم است.
 • 2.Eine alte Frau überquert die Straße.
  2. یک زن پیر دارد از خیابان عبور می‌کند.
کاربرد واژه alt به معنای پیر
زمانی که از صفت alt برای افراد استفاده کنیم به معنای پیر یا مسن است. مثلا "Ein alter Mann" (یک مرد پیر)
گاهی در آلمانی از alt برای اشاره به سن هم استفاده می‌شود. مثلاً "?Wie alt sind Sie" (چند سالتان است؟) در این حالت alt معنای پیر ندارد بلکه تنها برای اشاره به سن استفاده شده‌است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان