[صفت]

ander

/ˈandɐ/
غیرقابل مقایسه

1 دیگری آن یکی، یکی دیگر

مترادف و متضاد nicht derselbe weiter gleich
 • 1. Bitte nicht alle auf einmal! Einer nach dem anderen.
  1 . لطفا همه با هم نه! یکی بعد از دیگری.
 • 2. Die anderen sind schon nach Hause gegangen.
  2 . دیگران به خانه رفته اند.
 • 3. Ich hätte gern ein anderes Auto.
  3 . من یک ماشین دیگر دوست داشتم.
 • 4. ich möchte die andere.
  4 . نه من آن یکی [دیگری] را دوست دارم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان