دیکشنری آلمانی به فارسی

aprikose

/ˌapʀiˈkoːzə/

[اسم]