[صفت]

artig

قابل مقایسه

1 با ادب معقول

2 محترم مودب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان