[فعل]

beisetzen

فعل گذرا و ناگذر

1 دفن کردن به خاک سپردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان