[فعل]

besticken

فعل گذرا و ناگذر

1 گلدوزی کردن سوزن‌دوزی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان