[قید]

bestimmt

/bestimmt/
غیرقابل مقایسه

1 حتماً مطمئناً

مترادف و متضاد allemal gewiss mit Gewissheit sicher
 • 1.Das hat Nancy bestimmt nicht so gemeint.
  1. "ننسی" مطمئنا این منظور را نداشته.
 • 2.Das ist bestimmt nicht richtig.
  2. این مطمئنا درست نیست.
 • 3.Ich werde bestimmt anrufen.
  3. من حتما زنگ خواهم زد.
 • 4.Ja, bestimmt!
  4. بله، حتما!
etwas (Akk.) bestimmt wissen
چیزی را حتما دانستن
[صفت]

bestimmt

/bestimmt/
غیرقابل مقایسه

2 خاص مشخص

مترادف و متضاد definit deutlich feststehend speziell
bestimmte Leute/Dinge/...
افراد/وسایل (چیزهای)/... مشخص
 • 1. Eine bestimmte Summe Geld bezahlen.
  1. یک مقدار مشخص پول پرداخت کردن
 • 2. Möchtest du ein bestimmtes Brot?
  2. آیا نان خاصی می‌خواهید؟
von etwas (Dat.) eine bestimmte Vorstellung haben
از چیزی تصور معینی داشتن
bestimmter Artikel
حرف تعریف معین (معرفه)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان