[اسم]

die Bezahlung

/bəˈʦaːlʊŋ/
قابل شمارش مونث
[جمع: bezahlungen] [ملکی: bezahlung]

1 پرداخت

  • 1.Für die Bezahlung haben Sie vier Wochen Zeit.
    1. آنها چهار هفته برای پرداخت زمان دارند.
  • 2.Nach der Bezahlung gehört die Uhr Ihnen.
    2. ساعت بعد از پرداخت به شما تعلق دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان