[صفت]

bipolar

قابل مقایسه

1 دو قطبی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان