[فعل]

bleiben

/ˈblaɪ̯bən/
فعل بی قاعده ضعیف فعل ناگذر
[گذشته: blieb] [گذشته: blieb] [گذشته کامل: geblieben] [فعل کمکی: sein ]

1 ماندن باقی ماندن

مترادف و متضاد sich aufhalten verharren verweilen weilen gehen verlassen
irgendwie bleiben
طوری ماندن
 • 1. Bleiben Sie ruhig. Es ist nichts passiert.
  1. آرام بمان [باش]! هیچ اتفاقی نیفتاده‌است.
 • 2. Im Juni und Juli bleibt unser Geschäft samstags geschlossen.
  2. در ژوئن و ژوئیه فروشگاه ما شنبه‌ها تعطیل می‌ماند [است].
 • 3. Sie blieb höflich.
  3. او مؤدب ماند.
irgendwo bleiben
جایی ماندن
 • Ich bleibe heute zu Hause.
  من امروز در خانه می‌مانم.
zum Essen/am Apparat/... bleiben
برای غذا/پشت تلفن/... ماندن
 • Bleib doch noch zum Essen!
  برای غذا هم بمان!
jemandem etwas bleiben
برای کسی چیزی ماندن
 • Dafür bleibt mir keine Zeit.
  برای این (کار) برایم هیچ وقتی نمانده‌است.
bei etwas (Dat.) bleiben
بر چیزی پایبند ماندن/بودن
 • 1. Er bleibt bei seiner Meinung.
  1. او پای عقیده‌اش می‌ماند.
 • 2. Er bleibt immer bei der Wahrheit.
  2. او همیشه بر حقیقت پایبند می‌ماند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان