[فعل]

bleiben

/ˈblaɪ̯bən/
فعل بی قاعده فعل ناگذر
[گذشته: blieb] [گذشته: blieb] [گذشته کامل: geblieben] [فعل کمکی: sein ]

1 ماندن باقی ماندن

مترادف و متضاد sich aufhalten verharren verweilen weilen gehen verlassen
ruhig/froh/ledig/still/... bleiben
آرام/شاد/مجرد/ساکت...ماندن
 • Bleiben Sie Ruhig. Es ist nichts passiert.
  آرام بمان [باش]! هیچ اتفاقی نیفتاده‌است.
zu Hause/im Bett/... bleiben
در خانه/در تختخواب/... ماندن
 • Ich bleibe heute zu Hause.
  من امروز در خانه می‌مانم.
zum Essen/am Apparat/... bleiben
برای غذا/پشت تلفن/... ماندن
 • 1. Bleib doch noch zum Essen!
  1. برای غذا هم بمان!
 • 2. Im Juni und Juli bleibt unser Geschäft samstags geschlossen.
  2. در ژوئن و ژوئیه فروشگاه ما شنبه‌ها تعطیل می‌ماند.
jemandem etwas bleiben
برای کسی چیزی ماندن
 • Dafür bleibt mir keine Zeit.
  برای این برایم هیچ وقتی نمانده‌است.
bei etwas (Dat.) bleiben
با چیزی ماندن [بر چیزی ماندن]
 • 1. Er bleibt bei seiner Meinung.
  1. او بر عقیده‌اش می‌ماند.
 • 2. Er bleibt immer bei der Wahrheit.
  2. او همیشه بر سر حقیقت می‌ماند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان