[فعل]

sich brüsten

فعل بازتابی
[فعل کمکی: haben ]

1 فخر فروختن پز دادن، به خود بالیدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان