[فعل]

brüten

فعل گذرا و ناگذر

1 روی تخم خوابیدن

2 اندیشیدن تفکر کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان