[قید]

demnach

/ˈdeːmˈnaːx/
غیرقابل مقایسه

1 بنابرین پس

مترادف و متضاد also folglich
  • 1.Es gibt demnach keine andere Möglichkeit.
    1. بنابرین هیچ امکان دیگری وجود ندارد.
  • 2.Ich kann demnach nicht mit euch gehen?
    2. پس من نمی‌توانم با شما بروم؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان