[صفت]

demagogisch

قابل مقایسه

1 عوام‌فریبانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان