[تخصیص گر]

dem

/deːm/

1 [حرف تعریف مشخص] [حرف تعریف مذکر و خنثی در حالت مفعولی غیر مستقیم]

 • 1.Das Auto gehört dem alten Mann!
  1. خودرو متعلق به مرد پیر است!
 • 2.Peter hat dem Lehrer das Heft gegeben.
  2. "پیتر" دفترچه را به معلم داد.
توضیحاتی در رابطه با dem
واژه "dem" حرف تعریف اسامی مذکر و خنثی در حالت "Dativ" [مفعولی غیر مستقیم] می‌باشد.
[ضمیر]

dem

/deːm/

2 که [ضمیر موصولی]

 • 1.ein Urteil, dem man vertraute.
  1. یک حکم که می‌توان به آن اعتماد کرد.
 • 2.Wer ist der Mann, dem wir begegnet sind?
  2. مردی که ملاقت کردیم، چه کسی بود؟
توضیحاتی در رابطه با dem در حالت ضمیر موصولی
از ضمایر موصولی برای ساخت جملات موصولی استفاده می‌شود. جملات موصولی جملاتی هستند که در آنها بخش دوم جمله اطلاعاتی را در ارتباط با بخش اول جمله می‌دهد.
باید توجه داشت که اسامی خنثی و مذکری که در جمله وابسته نقش "Dativ" را ایفا می‌کنند با ضمیر "dem" نوشته می‌شوند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان