[عدد]

drei

/dʀaɪ̯/

1 سه [عدد 3]

  • 1. Das Wort „hat“ hat drei Buchstaben.
    1 . واژه "hat" سه حرف دارد.
  • 2. Wir brauchen drei Kopien.
    2 . ما به سه کپی نیاز داریم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان