[عدد]

drei

/dʀaɪ̯/

1 سه [عدد 3]

  • 1.Das Wort „hat“ hat drei Buchstaben.
    1. واژه "hat" سه حرف دارد.
  • 2.Wir brauchen drei Kopien.
    2. ما به سه کپی نیاز داریم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان