[فعل]

dunkeln

فعل گذرا و ناگذر

1 تاریک شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان