[صفت]

dunkel

/ˈdʊŋkəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: dunkler] [حالت عالی: dunkelsten]

1 تاریک تیره

مترادف و متضاد finster hell licht
 • 1. Die Wolken sind ganz dunkel.
  1 . ابرها کاملا تیره هستند.
 • 2. Um sechs Uhr ist es schon dunkel.
  2 . ساعت شش دیگه هوا تاریک شده‌است.
کاربرد واژه dunkel به معنای تاریک
dunkel در این کاربرد به محیط یا شرایطی با نور کم اشاره می‌کند و معادل فارسی آن تاریک یا تیره است. زمانی که یک محیط dunkel است یعنی نور آن کم است، مثلا "Ein dunkler Raum" (یک اتاق تاریک/اتاقی که در آن نور وجود ندارد).

2 (رنگ) تیره (رنگ) سیر

مترادف و متضاد blass pastell
 • 1. dunkelblau
  1 . آبی تیره
 • 2. dunkelrot
  2 . قرمز تیره
 • 3. Ich habe mir eine dunkelblaue Bluse gekauft .
  3 . من برای خودم یک بلوز آبی تیره خریدم.
 • 4. Meine Schwester hat dunkle Haare.
  4 . خواهر من موهای تیره داشت.
کاربرد واژه dunkel به معنای تیره
زمانی که صفت dunkel در مورد رنگ ها به کار می رود اشاره به سیرتر بودن آن ها یا تیره تر بودن آنها دارد. از طریق این صفت میتوان انواع متفاوت از رنگ های تیره را نشان داد، مثلا "dunkelblau" (آبی تیره)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان