[فعل]

durchzählen

فعل گذرا و ناگذر

1 شمردن شمارش کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان