[اسم]

der Durst

/dʊʁst/
قابل شمارش مذکر
[ملکی: Durst(e)s]

1 تشنگی

  • 1.Hast du etwas zu trinken? Ich habe großen Durst.
    1 . آیا چیزی برای نوشیدن داری؟ من خیلی تشنه ام.
  • 2.Möchtest du etwas trinken? Nein danke, ich habe keinen Durst.
    2 . آیا چیزی برای نوشیدن میل داری؟ نه ممنون، تشنه نیستم.
کاربرد واژه Durst به معنای تشنگی
واژه Durst در زبان آلمانی معنایی مشابه "تشنگی" دارد. Durst به حس نیاز به نوشیدن اشاره می کند. نحوه استفاده از این اسم در آلمانی کمی با فارسی متفاوت است. در آلمانی معمولا برای اشاره به تشنه بودن از عبارت "Durst haben" (تشنگی داشتن) استفاده می شود در حالی که ما در فارسی بیشتر از "تشنه بودن" استفاده می کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان