[فعل]

sich duschen

/ˈduːʃn̩/
فعل بازتابی
[گذشته: duschte] [گذشته: duschte] [گذشته کامل: geduscht] [فعل کمکی: haben ]

1 دوش گرفتن

  • 1.Ich bade nicht so gern, ich dusche lieber.
    1. من در وان حمام نمی‌کنم، ترجیحا دوش می‌گیرم.
  • 2.Ich dusche mich jeden Morgen.
    2. من هر روز صبح دوش می‌گیرم.
  • 3.Wenn Sie sich duschen wollen: Das Badezimmer ist dort hinten links.
    3. اگر خواستی دوش بگیری؛ حمام آنجا سمت چپ است.
کاربرد واژه duschen به معنای دوش گرفتن
فعل duschen معادل آلمانی "دوش گرفتن" است. duschen به عمل شستن خود زیر دوش آب اشاره می‌کند. این فعل معمولا در مقابل baden (در وان شستن) قرار می‌گیرد. به مثال زیر توجه کنید:
"Ich bade nicht so gern, ich dusche lieber" (من در وان حمام نمی‌کنم، ترجیحا دوش می‌گیرم.)
در این جمله گوینده مشخصا به تفاوت دو فعل baden و duschen اشاره می‍کند و ترجیح خود را نشان میدهد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان