[اسم]

die Ec-karte

/eˈʦeːˌkaʁtə/
قابل شمارش مونث
[جمع: ec-Karten] [ملکی: ec-Karte]

1 کارت بانکی

  • 1.Bezahlen Sie bar? Sie können auch mit der ec-Karte zahlen.
    1. نقد پرداخت می کنید؟ شما میتوانید با کارت بانکی هم پرداخت کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان