[اسم]

die Ecke

/ˈɛkə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Ecken] [ملکی: Ecke]

1 گوشه نبش

 • 1.An der nächsten Ecke links.
  1. نبش [خیابان] بعدی به سمت چپ.
 • 2.Das bekommen Sie im Kiosk an der Ecke.
  2. این را می‌توانید در کیوسک سر نبش بگیرید.
 • 3.Das Regal stellen wir hier in die Ecke.
  3. قفسه را این‌جا در گوشه می‌گذاریم.
کاربرد واژه Ecke به‌معنای گوشه
واژه Ecke در آلمانی معنایی مشابه "نبش" یا "گوشه" در فارسی دارد. از Ecke برای اشاره به یک تغییر زاویه تند در اشکال هندسی استفاده می‌شود. زمانی که از Ecke استفاده می‌کنیم معمولاً منظور گوشه از یک شکل مربعی یا مستطیل‌شکل است. مثلاً:
"der Ecke eines Tisches" (گوشه یک میز)
Ecke همچنین می‌تواند به معنای "سر نبش" هم باشد. در این حالت Ecke به یک منطقه حدودی نبش یک تقاطع اشاره می‌کند. مثلاً:
"Kiosk an der Ecke" (کیوسک سر نبش)

2 منطقه محله

 • 1.Ich wohne auch in der Ecke.
  1. من هم در این محله زندگی می‌کنم.
 • 2.Ihr wohnt ja hier in einer ganz netten Ecke.
  2. شما در این‌جا در یک منطقه بسیار خوب زندگی می‌کنید.
کاربرد واژه Ecke به‌معنای منطقه
از واژه Ecke برای اشاره به یک منطقه استفاده می‌شود. زمانی که از Ecke استفاده می‌کنیم معمولاً منظور ما اشاره دقیق و مشخص به یک منطقه جغرافیایی نیست بلکه به صورت حدودی به آن اشاره می‌کنیم، مثلاً:
".Die Besucher kamen aus allen Ecken des Landes" (بازدیدکنندگان از همه مناطق کشور آمده‌اند.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان