[صفت]

einfach

/ˈaɪ̯nfax/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: einfacher] [حالت عالی: einfachsten]

1 ساده راحت

مترادف و متضاد leicht mühelos simpel unkompliziert kompliziert schwer
 • 1. Die Erklärung ist sehr einfach.
  1 . توضیح [اش] خیلی ساده است.
 • 2. Die Prüfung ist ganz einfach.
  2 . امتحان کاملا ساده است.
 • 3. Dieser Schmerz ist nicht einfach zu teilen.
  3 . آسان نیست که این درد را به اشتراک بگذاری.
کاربرد واژه einfach به معنای ساده
واژه einfach در زبان آلمانی معنایی مشابه "ساده" در فارسی دارد. اگر چیزی einfach باشد، انجام دادن آن زحمت یا دشواری کمی دارد. مثلا:
"eine einfache Aufgabe" (یک تکلیف راحت)
"einfachen Worte" (واژگان راحت)

2 یک‌طرفه

 • 1. einfache Fahrt
  1 . بلیط یک‌طرفه
[قید]

einfach

/ˈaɪ̯nfax/
غیرقابل مقایسه

3 حقیقتاً واقعاً

مترادف و متضاد eben halt
 • 1. !Ich kann ihn einfach nicht leiden
  1 . من واقعا نمی توانم او را تحمل کنم.
einfach gut/toll/unmöglich/...
واقعا [حقیقتا] خوب/فوق‌العاده/غیرممکن/...
 • 1. Das Haus ist einfach toll.
  1. این خانه واقعا فوق العاده است.
 • 2. Das ist einfach unmöglich.
  2. این حقیقتا غیر ممکن است!
 • 3. Wir haben am Wochenende einen Ausflug gemacht. Es war einfach toll.
  3. ما آخر هفته به یک گردش رفتیم. آن واقعا عالی بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان