[فعل]

enden

/ˈɛndən/
فعل ناگذر
[گذشته: endete] [گذشته: endete] [گذشته کامل: geendet] [فعل کمکی: haben ]

1 پایان یافتن تمام شدن

  • 1. Das Fußballspiel endet um 10.00 Uhr.
    1 . بازی فوتبال ساعت 10 تمام شد.
  • 2. Die Straße endet hier.
    2 . خیابان اینجا تمام می شود.
کاربرد واژه enden به معنای تمام شدن
فعل enden در زبان آلمانی معنای نزدیکی با "تمام شدن" یا "پایان یافتن" در فارسی دارد. از enden اشاره به پایان یافتن چیزی از نظر مکانی یا زمانی استفاده می شود. به مثال های زیر توجه کنید:
"Die Straße endet hier" (خیابان اینجا تمام می شود.)
"der Vortrag endet um 22 Uhr" (سخنرانی ساعت 22 تمام می شود.)
از enden برای اشاره به مرز چیزی هم استفاده می شود که ممکن است در فارسی معنای "تمام شدن" را نداشته باشد.
"die Röcke enden knapp unter dem Knie" (این دامن زیر زانوها تمام می شود.)
ترجمه دقیق تر فارسی این جمله می شود "این دامن تا زیر زانوها بلند است."
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان