[فعل]

enden

/ˈɛndən/
فعل ناگذر
[گذشته: endete] [گذشته: endete] [گذشته کامل: geendet] [فعل کمکی: haben ]

1 تمام شدن پایان یافتن

etwas endet irgendwann
چیزی وقتی تمام شدن
  • Das Fußballspiel endet um 10.00 Uhr.
    بازی فوتبال ساعت 10 تمام می‌شود.
etwas endet irgendwo
چیزی جایی تمام شدن
  • Die Straße endet hier.
    خیابان این‌جا تمام می‌شود.
کاربرد واژه enden به معنای تمام شدن
فعل enden در زبان آلمانی معنای نزدیکی با "تمام شدن" یا "پایان یافتن" در فارسی دارد. از enden اشاره به پایان یافتن چیزی از نظر مکانی یا زمانی استفاده می‌شود. به مثال های زیر توجه کنید:
".Die Straße endet hier" (خیابان اینجا تمام می شود.)
".Der Vortrag endet um 22 Uhr" (سخنرانی ساعت 22 تمام می شود.)
از enden برای اشاره به مرز چیزی هم استفاده می‌شود که ممکن است در فارسی معنای "تمام شدن" را نداشته باشد.
".Die Röcke enden knapp unter dem Knie" (این دامن زیر زانوها تمام می‌شود.)
ترجمه دقیق تر فارسی این جمله می شود "این دامن تا زیر زانوها می‌آید."
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان