[اسم]

das Etikett

/etiˈkɛt/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Etiketten] [ملکی: Etiketts]

1 برچسب اتیکت

مترادف و متضاد Aufkleber Label
  • 1.Der Preis auf dem Etikett ist der Stückpreis.
    1. قیمت روی اتیکت، قیمت یک تکه است.
  • 2.Fast jede Weinflasche hat ein Etikett.
    2. تقریباً هر بطری شرابی، برچسب دارد.
  • 3.Ich habe die Etiketten von allen Produkten, die wir gekauft haben, entfernt.
    3. من برچسب‌های همه اجناسی را که خریده بودیم، جدا کردم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان