[اسم]

der Familienname

/faˈmiːliənaːmə/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Familiennamen] [ملکی: Familiennamens]

1 نام خانوادگی

  • 1.Ich glaube, Tom sagte, sein Familienname sei Jackson.
    1. فکر می‌کنم که "تام" گفت نام خانوادگی او "جکسون" است.
  • 2.Ihr Familienname ist Wenzel.
    2. نام خانوادگی او "ونزل" است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان