[اسم]

der Familienname

/faˈmiːliənaːmə/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Familiennamen] [ملکی: Familiennamens]

1 نام خانوادگی

  • 1. Ihr Familienname ist Wenzel.
    1 . نام خانوادگی او "ونزل" است.
  • 2. Meine Familiennamen sind García González.
    2 . نام خانوادگی من García González است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان