[اسم]

der Familienvater

/famˈiːlɪənfˌɑːtɜ/
قابل شمارش مذکر

1 نان‌آور خانواده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان