[اسم]

die Fan-meile

/fˈɑːnmˈaɪlə/
قابل شمارش مونث

1 محلی که برای هواداران یک تیم در نظر گرفته می‌شود

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان