[فعل]

fanatisieren

فعل گذرا و ناگذر

1 تعصب داشتن متعصب بودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان