[اسم]

die Fanfare

قابل شمارش مونث

1 فانفار (نوعی شیپور)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان