[اسم]

der Familienstand

/faˈmiːliənʃtant/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Familienstände] [ملکی: Familienstand(e)s]

1 وضعیت تأهل

  • 1.Aussehen und Familienstand spielt keine Rolle.
    1. ظاهر و وضعیت تأهل اهمیتی ندارد.
  • 2.Bei „Familienstand“ musst du „ledig“ ankreuzen.
    2. در «وضعیت تأهل» باید «مجرد» را تیک بزنی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان