[اسم]

der Familienstand

/faˈmiːliənʃtant/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Familienstände] [ملکی: Familienstand(e)s]

1 وضعیت تاهل مجرد یا متاهل بودن

  • 1. Bei „Familienstand“ musst du „ledig“ ankreuzen.
    1 . در وضعیت تاهل تو باید “مجرد” را تیک بزنی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان