[اسم]

der Gesangverein

/ɡəˈanɡfˌeːraɪn/
قابل شمارش مذکر

1 گروه کر همخوانان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان