[صفت]

geschaffen

قابل مقایسه

1 انجام‌شده ساخته‌شده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان