[اسم]

das Geschick

قابل شمارش خنثی

1 توانایی قابلیت

2 سرنوشت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان