[فعل]

glauben

/ˈɡlaʊ̯bən/
فعل گذرا
[گذشته: glaubte] [گذشته: glaubte] [گذشته کامل: geglaubt] [فعل کمکی: haben ]

1 باور داشتن اعتقاد داشتن

مترادف و متضاد abkaufen abnehmen für bare Münze nehmen für richtig/wahr halten
jemandem glauben
به کسی باور داشتن
  • Sie können mir glauben, es ist so.
    آنها می‌تواند مرا باور کنند، اینطوری است.
an etwas (Akk.) glauben
به چیزی باور داشتن [اعتقاد داشتن]
  • 1. Er glaubt an die Wiedergeburt nach dem Tod.
    1. او به تولد دوباره پس از مرگ اعتقاد دارد.
  • 2. Er glaubt an eine bessere Zukunft.
    2. او به یک آینده بهتر باور دارد.
ich glaube, ja/ich glaube, nein
من اینطور فکر می‌کنم/من اینطور فکر نمی‌کنم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان