[قید]

gratis

/ˈɡʁaːtɪs/
غیرقابل مقایسه

1 به صورت رایگان رایگان

  • 1.Diese Reparatur kostet Sie gar nichts, wir machen das gratis für Sie.
    1. این تعمیر برای شما هیچ هزینه ای ندارد، این را برای شما به صورت رایگان انجام می دهیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان