[فعل]

gratulieren

/ɡʁatuˈliːʁən/
فعل ناگذر
[گذشته: gratulierte] [گذشته: gratulierte] [گذشته کامل: gratuliert] [فعل کمکی: haben ]

1 تبریک گفتن

jemandem gratulieren
به کسی تبریک گفتن
  • Ich gratuliere dir!
    بهت تبریک می‌گم!
jemandem (herzlich) zu etwas (Dat.) gratulieren
به کسی (از صمیم قلب) بابت چیزی تبریک گفتن
  • 1. Ich gratuliere dir herzlich zu deinem Erfolg.
    1. من به تو بابت این موفقیتت از صمیم قلب تبریک می‌گویم.
  • 2. Wir gratulieren dir zur bestandenen Prüfung!
    2. ما به تو بابت گذراندن امتحان تبریک می‌گوییم!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان